Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Międzynarodowa odznaka turystyczna "Bliza International"

Gdańsk, 05.08.2011r.

 

    M I Ę D Z Y N A R O D O W A   O D Z N A K A   T U R Y S T Y C Z N A    

B L I Z A   I N T E R N A T I O N A L”

 

Informujemy, że Towarzystwo  Przyjaciół  Centralnego  Muzeum  Morskiego  w  Gdańsku  wprowadziło w życie nowy projekt o nazwie Odznaka Turystyczna „BLIZA  INTERNATIONAL”, którego celami są: promowanie międzynarodowych instytucji zajmujących się ratowaniem i gromadzeniem zabytków kultury morskiej, zwiększenie frekwencji  turystów zwiedzających  muzea  morskie w krajach nadbałtyckich oraz stworzenie międzynarodowej grupy miłośników zabytków kultury morskiej.

A jak do tego doszło? 

Otóż początkowo zamierzaliśmy w ten sposób zwiększyć zainteresowanie naszym  Narodowym  Muzeum  Morskim  w  Gdańsku  wśród turystów  szwedzkich, przypływającymi do Gdyni promami firmy „Stena  Line”. Pomysł ten podchwyciło, i wkrótce do nas dołączyło, Muzeum  Morskie  w  Karlskronie, które  z kolei  postanowiło  zachęcać  turystów  polskich,  płynących  promami  do  Karlskrony, do  odwiedzania szwedzkiego  muzeum.

Ponieważ od  dłuższego  czasu  istnieje  ścisła  współpraca  między  muzeami  morskimi w  rejonie  Bałtyku, to  jest  muzeami  w  Rostocku, Kłajpedzie, Karlskronie oraz Gdańsku, stało się rzeczą  oczywistą, że do projektu „BLIZA INTERNATIONAL” przystąpiły  również pozostałe muzea  morskie z Rostocku  i  Kłajpedy.

Na  czym  polega  projekt  Odznaki  Turystycznej  „BLIZA INTERNATIONAL”?

Otóż - najogólniej rzecz biorąc - każdy  turysta, który  udokumentuje odwiedziny czterech wyżej wymienionych muzeów  morskich - otrzyma  jednostopniową Odznakę  Turystyczną  „BLIZA INTERNATIONAL”.

Odwiedziny  w  czterech muzeach  morskich  muszą  być  poświadczone  stemplami  tych muzeów  wbitymi w dokumencie  o nazwie  „Baltic  Museums  Passport”. Paszport  taki  jest  do  nabycia  w  każdym  z  tych muzeów.

W a ż n e ! Oprócz odznaki turysta otrzymuje dodatkowy przywilej, polegający na tym, że po odwiedzeniu trzech muzeów  morskich  biorących udział w projekcie i uzyskaniu w nich poświadczeń pobytu w postaci stempli - przysługiwać mu będzie bezpłatny wstęp do  czwartego  muzeum.

Po  skompletowaniu  czterech stempli  w  paszporcie - należy  go przesłać na adres Towarzystwa  Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które zweryfikuje przesłany dokument,  a następnie  odeśle  paszport  i  odznakę  pod  wskazany  adres.

Poniżej  przedstawiamy  wygląd  Plakatu, broszurki  informacyjnej  i  paszportu  projektu  Odznaki Turystycznej „BLIZA INTERNATIONAL”.

Zachęcamy  wszystkich  turystów  do  jej zdobywania

                                                                                  Zarząd TP CMM w Gdańsku 

 

R E G U L A M I N

MIĘDZYNARODOWA  ODZNAKA  TURYSTYCZNA

„B L I Z A  I N T E R N A T I O N A L”

 

Muzea morskie odgrywają ważną rolę w procesie ochrony dziedzictwa kultury morskiej. Uczestnicząc w międzynarodowych programach, a zwłaszcza w regularnie odbywających się spotkaniach w ramach Bałtyckich Konferencji Dziedzictwa Kultury Morskiej, muzea morskie tego regionu pomagają zachować i rozwinąć wspólne dziedzictwo kultury morskiej poprzez udostępnianie wiedzy o tym dziedzictwie i zalecając metody zarządzania nim.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów, przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu dla turystów muzeów morskich tego regionu – jest projekt Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”.

§ 1

W projekcie „Bliza International” uczestniczą następujące muzea morskie:

– Schiffbau und Schifffahrtsmuseum  w Rostocku – Niemcy,

– Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku,

– Marinmuseum w Karlskronie – Szwecja,

– Lietuvos Juru Muziejus w Kłajpedzie – Litwa.

§ 2

Organizatorem projektu Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” jest Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

§ 3

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International” zostanie przyznana każdemu turyście, który przedstawi dowód odwiedzenia wszystkich czterech muzeów.

§ 4

Pobyt w każdym muzeum należy potwierdzić stemplem muzeum (jest to tak zwana „wiza odwiedzającego”) wbitym w Paszport Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”, a w razie braku tego stempla, do Paszportu dołączyć należy bilet wstępu do muzeum.

§ 5

Paszport Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” uzyskać można w każdym z czterech wyżej wymienionych muzeów i w Towarzystwie Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

§ 6

Po uzyskaniu stempli czterech muzeów lub biletów wstępu do tych muzeów, turysta powinien wypełnić załączony w Paszporcie „Wniosek o przyznanie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”.

§ 7

Paszport z wypełnionym Wnioskiem o przyznanie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” powinien zostać wysłany do Kapituły tej Odznaki działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (adres Towarzystwa umieszczony jest na odwrocie Paszportu).

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIĘDZYNARODOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

„BLIZA INTERNATIONAL”

 

UPRZEJMIE PROSZĘ O PRZYZNANIE MI MIĘDZYNARO0D0WEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „BLIZA INTERNATIONAL”

IMIĘ

NAZWISKO

KRAJ

ADRES ZWROTNY

§ 8

Każdy turysta upoważniony będzie do wolnego wstępu do czwartego muzeum, o ile będzie się legitymował Paszportem, w którym wbite będą stemple trzech pozostałych muzeów.

§ 9

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Bliza International przyznawana będzie przez Międzynarodową Kapitułę składającą się z przedstawicieli muzeów uczestniczących w tym projekcie i przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Kapituła obradować będzie dwa razy w roku. Postanowienia Kapituły są ostateczne.

§ 10

Po przyznaniu przez Kapitułę Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International” zostanie ona przesłana beneficjentowi, wraz z odpowiednią legitymacją, na wskazany przez niego adres.

§ 11

Regulamin niniejszy dostępny jest w następujących miejscach:

– w czterech muzeach uczestniczących w projekcie,

– w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku,

– na stronach internetowych muzeów uczestniczących w projekcie,

– w Paszporcie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej „Bliza International”.

 

    151429plakat.jpg 151419paszport.jpg 151412folder.jpg

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630